Årsmøte Skogn IL flyttes til torsdag 28. mars

Årsmøtet avholdes torsdag 28. mars kl.18-20 i kantina ved Skogn b.u. skole.

Årsmøte og årsfest lørdag 30. mars avlyses pga. for få påmeldte. Årsmøte avholdes torsdag 28. mars kl.18-20 i kantina ved Skogn b.u. skole.

Kl.20.00 blir det kaffe og kaker, samt utdeling av æresmedlemskap, innsatspokal(er) og øvrige utmerkelser.

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skogn idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.03.2019.

Årsmøtet avholdes den 28.03.2019 på Skogn barne- og ungdomsskole.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning samt gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10.1: Fullmakt til opptak av lån til mellomfinansiering av klubbhus

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1           Styreleder

15.2           Nestleder

15.3           Øvrige styremedlemmer

15.4           Varamedlemmer

15.5           To revisorer

15.6           Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7           Leder av valgkomiteen

15.8           Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9           Varamedlem til valgkomiteen

Vedlegg: Lov om Skogn IL

Med vennlig hilsen
styret i Skogn idrettslag