Årsmøte i Skogn IL 2020

Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte.

Tid: Onsdag 25.03.20 klokka 19:00

Sted: Skognhallen

Sakliste:

1.            Godkjenne de stemmeberettigede.

2.            Velge dirigent.

3.            Velge protokollfører.

4.            Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.            Godkjenne innkallingen.

6.            Godkjenne saklisten.

7.            Godkjenne forretningsorden.

8.            Behandle idrettslagets årsberetning.

9.            Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.          Behandle forslag og saker.

11.          Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.          Vedta idrettslagets budsjett.

13.          Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.          Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

15.         Snøproduksjon Torsbustaden

 

Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.