Årsmøte i Skogn IL 2022

Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte.

Dato: Mandag 21.03.22

Sted: Reemyra klubbhus

Tid: kl.18.00-21.00

 

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne saklisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Gruppevis gjennomgang:

 • Årsberetninger 2021
 • Regnskap 2021
 • Revisorberetninger 2021
 • Budsjett 2022

9. Kontrollutvalgets beretning

10. Fastsette medlemskontingent

11. Behandle forslag og saker

 • Utpeke regnskapsfører og revisor

12. Behandle organisasjonsplan

 • Organisering av allidrett

13. Innsatspokal <17 år og >17 år

14. Æresmedlemskap

15. Valg

 

Valg:

 • Styreleder (på valg – 1 år)
 • Nestleder (ikke på valg)
 • Kasserer (på valg – 2 år)
 • Sekretær (ikke på valg)
 • Styremedlem 1 (ikke på valg)
 • Styremedlem 2 (på valg – 2 år)
 • Gruppeledere (på valg – 1 år)
 • Kontrollutvalg
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (evt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene)
 • Valgkomité