BMX-banen tar form. Nå er Skogn IL i gang med bygging av BMX-bane tett inntil eksisterende gjerde mot jernbanen. Det er allerede fjernet et stort antall trær og mye kratt i gjerdetraséen, og området er blitt mer lyst og åpent. Dette bidrar til området blir mer oversiktlig, men samtidig enklere å passere uten et skikkelig gjerde. På vestsiden av jernbanelinja (mot boligfeltet) er det tilnærmet ingen fysisk sikring (et gammelt og nedslitt gjerde). BMX-gruppa setter nå opp et 2-meters høyt gjerde langs hele strekningen på omtrent 250 meter (helt opp til Byggeriet), dette for å hindre kryssing av jernbanelinja. Gående og syklende tvinges dermed til å krysse jernbanelinja ved overgangen like sør for Skogn st asjon. Skogn IL har av Jernbaneverket mottatt 150 meter gjerde, mens vi selv påkoster de resterende antall meter. I tillegg må vi selv sette opp og vedlikeholde gjerdet. Skogn IL tar også i denne sammenheng et viktig samfunnsansvar og står for å planere gjerdetrasé, sette stolper, montere gjerdet i tillegg til å påkoste ca 100 meter gjerde med stolper og skråstag. Nytt gjerde settes opp ca en halvmeter vest for eksisterende gjerde (dvs litt nærmere jernbanelinja) og er planlagt oppsatt før påske. Ettersom arbeidet med gjerdet er nært inntil jernbanesporet, har vi laget en sikker jobb analyse og er pålagt å ha sikkerheten i høysetet. Skrevet av: Stig Søraker.