Årsmøtet ble avholdt torsdag 28. mars kl.18-20 i kantina ved Skogn b.u. skole. Les årsmeldingen her Se protokoll fra årsmøtet her Kort oppsummering av årsmøtet:
  • Alle saker ble behandlet og godkjent av årsmøtet.
  • Tre medlemmer i styret for 2018 gikk av etter årsmøtet; Ann Helen Sørmo (styremedlem), Johan Helge Sandberg (kasserer) og Vegard Knudsen (leder).
  • To nye ble valgt inn i styret i hovedlaget; Grethe Johansen (kasserer) og Tommy Gustad (styremedlem). Hovedlaget står foreløpig uten leder.
  • Per Viborg ble valgt til revisor. Håvard Lundsvoll gikk av som leder i valgkomiteen og ble erstattet av Rune Kvarsvik. Ida Bøhn ble valgt inn i valgkomiteen.
  • Jan Skevik, Jan Rønning og Per Viborg ble utnevnt til æresmedlemmer i idrettslaget. Vegar Hynne ble Årets trener og Jon Fredrik Augdal ble Årets trener. Trym N. Rønning fikk Innsatspokal (u/17år).
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skogn idrettslag Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.03.2019. Årsmøtet avholdes den 28.03.2019 på Skogn barne- og ungdomsskole. Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak 6: Velge referent Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning samt gruppeårsmeldinger Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Sak 10.1: Fullmakt til opptak av lån til mellomfinansiering av klubbhus Sak 11: Fastsette medlemskontingent Sak 12: Fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan Sak 15: Foreta følgende valg: 15.1           Styreleder 15.2           Nestleder 15.3           Øvrige styremedlemmer 15.4           Varamedlemmer 15.5           To revisorer 15.6           Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 15.7           Leder av valgkomiteen 15.8           Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 15.9           Varamedlem til valgkomiteen Vedlegg: Lov om Skogn IL Med vennlig hilsen styret i Skogn idrettslag