Klubbhuset er ferdigstilt, og det har blitt et fantastisk bygg. Nå, i starten av august, begynner også området rundt klubbhuset å ta form. Klubbhuset er bygd i henhold til budsjettet på omtrent 14 millioner kroner. Dette finansieres gjennom forsikringsoppgjør, spillemidler fra Norsk Tipping, momskompensasjon fra statsbudsjettet og litt egenkapital fra hovedlaget. Skogn IL hovedlaget er eier av klubbhuset, men bygget vil blir driftet av fotballgruppa. Alle kostnadene rundt bygging av klubbhuset håndteres i Skogn IL av styreleder og kasserer i hovedlaget i samarbeid med prosjektleder. Fotballgruppa belastes ikke for kostnader for bygginga av klubbhuset. Fotballgruppa må imidlertid bidra med å dekke deler av kostnadene på betonglommer for håndtering av snø og gummigranulat ved kunstgrasbanen. Når det gjelder drift av klubbhuset, vil dette bli fordelt mellom hovedlaget, styrkeløftsgruppa og fotballgruppa som er de største brukerne. Aktivitetsavgift/treningsavgift som betales til fotballgruppa brukes kun til drift og utvikling av fotballgruppa, ikke til bygging av klubbhus. Klubbhuset er nå åpnet for bruk av møterom, styrkeløftsrom og garderober. Det eldste klubbhuset (fra 1953) og restene fra det brannskade bygget (fra 1988) er revet. Hele dette området avsettes nå til parkeringsareal. Det er i sørenden av kunstgrasbanen etablert en gang- og sykkelsti som er avskilt fra parkeringsplassen. I tillegg blir det i løpet av august montert tre lysmaster for belysning på P-plassen. Gjenstående arbeid på klubbhuset er utvendig maling. Her vil vi i løpet av kort be inn til dugnader slik at vi får dette ferdigstilt før utgangen av august. I tillegg vil vi i løpet av kort tid be inn til dugnader for generell opprydding på hele Reemyra. Her vil det være behov for bistand på blant annet fjerning av busker, trær, ugress og gamle gjerder. Vi har nå fått et flott klubbhus som vi alle må bidra til å holde i god stand i flere tiår framover. Ber om at både aktive, ledere, foreldre/foresatte og andre besøkende bidrar til dette. Vi har opprinnelig planlagt offisiell åpning av klubbhuset i september, men på grunn av Korona-utviklingen og føringer rundt større ansamlinger av personer må vi utsette åpningen til våren 2021. Stig Søraker Styreleder