Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte. Dato: Mandag 21.03.22 Sted: Reemyra klubbhus Tid: kl.18.00-21.00   Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Velge dirigent 3. Velge protokollfører 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 5. Godkjenne innkallingen 6. Godkjenne saklisten 7. Godkjenne forretningsorden 8. Gruppevis gjennomgang:
 • Årsberetninger 2021
 • Regnskap 2021
 • Revisorberetninger 2021
 • Budsjett 2022
9. Kontrollutvalgets beretning 10. Fastsette medlemskontingent 11. Behandle forslag og saker
 • Utpeke regnskapsfører og revisor
12. Behandle organisasjonsplan
 • Organisering av allidrett
13. Innsatspokal <17 år og >17 år 14. Æresmedlemskap 15. Valg   Valg:
 • Styreleder (på valg - 1 år)
 • Nestleder (ikke på valg)
 • Kasserer (på valg - 2 år)
 • Sekretær (ikke på valg)
 • Styremedlem 1 (ikke på valg)
 • Styremedlem 2 (på valg - 2 år)
 • Gruppeledere (på valg - 1 år)
 • Kontrollutvalg
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (evt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene)
 • Valgkomité