LOV FOR SKOGN IDRETTSLAG

Stiftet 1906, vedtatt av Œrsm¿tet 21.03.2018 og godkjent av Tr¿ndelag Idrettskrets xx.xx.2018.

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

¤ 1       FormŒl

 

(1)       Idrettslagets formŒl er Œ drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitŽ (NIF).

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge pŒ grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ¾rlighet.

 

¤ 2       Organisasjon

 

(1)       Idrettslaget er selveiende og frittstŒende med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Idrettslaget er medlem av de s¾rforbund som lagets Œrsm¿te bestemmer.

 

(3)       Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Tr¿ndelag Idrettskrets, h¿rer hjemme i Levanger Kommune, og er medlem av Levanger IdrettsrŒd.

 

(4)       Idrettslaget skal f¿lge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som mŒtte stŒ i idrettslagets egen lov.

 

¤ 3       Medlemmer

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget mŒ vedkommende: 

a)         akseptere Œ overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds

            regelverk og vedtak.    

b)         ha gjort opp eventuelle ¿konomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)       Styret i idrettslaget kan i s¾rlige tilfeller nekte en person medlemskap. F¿r vedtak treffes, skal personen gj¿res kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist pŒ to uker til Œ uttale seg. Vedtaket skal v¾re skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan pŒklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgj¿re vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er f¿rst gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter Œ overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og fŒr virkning nŒr den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to Œr, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(7)       Styret i idrettslaget kan i s¾rlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode pŒ inntil ett Œr. F¿r vedtak treffes, skal vedkommende gj¿res kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist pŒ to uker til Œ uttale seg. Vedtaket skal v¾re skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordin¾rt/ekstraordin¾rt Œrsm¿te, og har rett til Œ v¾re til stede ved Œrsm¿tets behandling av saken. Kravet mŒ fremsettes innen Žn uke etter at vedtaket er mottatt, og Œrsm¿tet mŒ deretter avholdes innen Žn mŒned.

 

(9)       Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak pŒklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgj¿re vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft f¿r klagefristen er utl¿pt, eventuelt nŒr klagesaken er avgjort.

 

(10)     Idrettslaget skal f¿re elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i trŒd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

¤ 4       Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av Œrsm¿tet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

¤ 5       Kj¿nnsfordeling

 

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, rŒd, utvalg/komitŽ mv. og ved representasjon til Œrsm¿te/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kj¿nn v¾re representert. Sammensetningen skal v¾re forholdsmessig i forhold til kj¿nnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kj¿nn. Bestemmelsen gjelder ogsŒ der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kj¿nnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, rŒd, utvalg/komitŽ mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen Žn mŒned etter Œrsm¿tet sende ut innkalling til ekstraordin¾rt Œrsm¿te der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komitŽ mv. er valgt/oppnevnt.

           

(3)       Idrettskretsen kan pŒlegge idrettslaget Œ oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt Œrsm¿te eller foreta ny oppnevning.

 

(4)       Idrettskretsen kan, nŒr det foreligger s¾rlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal sŒ langt mulig s¿kes om dispensasjon i forkant. S¿knad om dispensasjon mŒ v¾re sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter Œrsm¿tet. Dispensasjon kan kun gis for Žn valgperiode/oppnevning av gangen.

 

¤ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For Œ ha stemmerett og v¾re valgbar mŒ man ha fylt 15 Œr, v¾rt medlem av idrettslaget i minst Žn mŒned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. ¤ 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til Œrsm¿te/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan m¿te eller avgi stemme ved fullmakt, jf. ¤ 16.

 

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. ¤ 7 (3), har ikke stemmerett pŒ idrettslagets Œrsm¿te. Dette gjelder ikke for spiller/ut¿ver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av f¿lgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomitŽ, kontrollkomitŽ, lovutvalg, revisor.

  

(4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

 

(5)       Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og pŒ Œrsm¿tet i idrettslaget.

b)         Styret i idrettslaget har forslagsrett til og pŒ Œrsm¿tet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til Œrsm¿te/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett pŒ dette Œrsm¿tet/tinget.

d)         M¿teberettiget komitŽ/utvalg har forslagsrett til Œrsm¿tet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsomrŒde, og dets representant(er) har forslagsrett pŒ Œrsm¿tet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsomrŒde.

e)         Et medlem under 15 Œr har forslagsrett til og pŒ Œrsm¿tet.

 

(6)       Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett pŒ Œrsm¿tet i         idrettslaget.

 

¤ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

(1)       En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, rŒd, utvalg/komitŽ mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som fŒr relevant ansettelse, plikter Œ fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre f¿r ansettelsesforholdet er opph¿rt.

(2)       En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til Œrsm¿te/ting eller lederm¿te i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)       Bestemmelsen fŒr tilsvarende anvendelse pŒ et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/ut¿ver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til Œ utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettskretsen kan, nŒr det foreligger s¾rlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal sŒ langt det er mulig s¿kes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for Žn valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 

¤ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 

(1)       Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en ¿konomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, rŒd, utvalg/komitŽ mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjon¾r med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i f¿rste setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som fŒr en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter Œ fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre f¿r ansettelsesforholdet mv. er opph¿rt.

 

(2)       Person som i henhold til f¿rste ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til Œrsm¿te/ting eller lederm¿te i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3)      En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)       Idrettskretsen kan, nŒr det foreligger s¾rlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal sŒ langt det er mulig s¿kes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for Žn valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

¤ 9       Inhabilitet

 

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til Œ   tilrettelegge grunnlaget for en avgj¿relse eller til Œ treffe avgj¿relse:

a)         nŒr vedkommende selv er part i saken,

b)         nŒr vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje sŒ n¾r som s¿sken,

c)         nŒr vedkommende er eller har v¾rt gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)         nŒr vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       LikesŒ er vedkommende inhabil nŒr andre s¾regne forhold foreligger som er egnet til Œ svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt pŒ om avgj¿relsen i saken kan inneb¾re s¾rlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har n¾r personlig tilknytning til. Det skal ogsŒ legges vekt pŒ om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgj¿relse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 

(4)       Inhabilitetsreglene fŒr ikke anvendelse dersom det er Œpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne pŒvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgj¿relse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgj¿relsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstŒr sp¿rsmŒl om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgj¿relsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville v¾re vedtaksf¿rt i sp¿rsmŒlet. I sistnevnte tilfelle skal alle m¿tende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gj¿r eller kan gj¿re vedkommende inhabil. F¿r sp¿rsmŒlet avgj¿res, b¿r varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til Œ m¿te og delta ved avgj¿relsen dersom det kan gj¿res uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)       I ¿vrige tilfeller avgj¿r vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gj¿res uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge sp¿rsmŒlet for sin n¾rmeste overordnete til avgj¿relse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke pŒ Œrsm¿tet i idrettslaget.

 

¤ 10     Vedtaksf¿rhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       NŒr ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksf¿re nŒr et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er m¿teleders stemme avgj¿rende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernm¿te. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernm¿te skal alle m¿tedeltakerne kunne h¿re og kommunisere med hverandre.

             

(3)       Det skal f¿res protokoll fra styrem¿ter.

 

¤ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgj¿relse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for n¿dvendige, faktiske utgifter som pŒf¿res vedkommende i forbindelse med utf¿relsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgj¿relse for sitt arbeid.

 

(3)       Godtgj¿relse til styret og daglig leder skal klart fremgŒ av vedtatt budsjett og regnskap.

 

 

III. ¯KONOMI

 

¤ 12     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. RegnskapsŒret skal f¿lge kalenderŒret.

 

(2)       Dersom idrettslaget har en Œrlig omsetning pŒ mindre enn kr 5 millioner, skal laget f¿lge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge Œ f¿lge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en Œrlig omsetning pŒ kr 5 millioner eller mer, skal laget f¿lge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som f¿lger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomitŽ med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver f¿lger av NIFs lov ¤ 2-12.

 

(3)       Bankkonti skal v¾re knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal v¾re tegnet for dem som disponerer.

 

(4)       PŒ Œrsm¿tet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal ogsŒ omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal v¾re realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet b¿r fremkomme i en egen kolonne nŒr Œrsregnskapet fremlegges.

 

(5)       rsregnskap og Œrsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal ogsŒ vedkommende signere.

 

(6)       Idrettslaget kan ikke gi lŒn eller stille garantier for lŒn hvis ikke lŒnet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lŒn og garantier skal opplyses i note til Œrsoppgj¿ret.

 

(7)       Disposisjoner, herunder lŒneopptak, av ekstraordin¾r karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets st¿rrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av Œrsm¿tet.

 

 

IV. RSM¯TE, STYRE, UTVALG MV.

 

¤ 13     rsm¿tet

 

(1)       rsm¿tet er idrettslagets h¿yeste myndighet, og avholdes hvert Œr innen utgangen av mars mŒned.

 

(2)       rsm¿tet innkalles av styret med minst Žn mŒneds varsel direkte til medlemmene eventuelt pŒ annen forsvarlig mŒte, herunder ved kunngj¿ring i pressen, eventuelt pŒ idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gj¿res tilgjengelig pŒ idrettslagets internettside eller pŒ annen forsvarlig mŒte. I sŒ fall skal det fremgŒ at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest Žn uke f¿r Œrsm¿tet. Forslag som skal behandles pŒ Œrsm¿tet, mŒ v¾re sendt til styret senest to uker f¿r Œrsm¿tet. Fullstendig sakliste og andre n¿dvendige saksdokumenter med forslag til Œrsm¿tet mŒ v¾re gjort tilgjengelig senest Žn uke f¿r Œrsm¿tet.

 

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgj¿r Œrsm¿tet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om Œrsm¿tet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til Œrsm¿tet. rsm¿tet kan invitere andre personer og/eller media til Œ v¾re tilstede, eventuelt vedta at Œrsm¿tet kun er Œpent for medlemmer.

 

(5)       rsm¿tet er vedtaksf¿rt dersom det m¿ter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom Œrsm¿tet ikke er vedtaksf¿rt, kan det innkalles til Œrsm¿te pŒ nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       PŒ Œrsm¿tet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppf¿rt pŒ den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles nŒr 2/3 av de fremm¿tte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

¤ 14     Ledelse av Œrsm¿tet

 

rsm¿tet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent beh¿ver Œ v¾re medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

¤ 15     rsm¿tets oppgaver

 

rsm¿tet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til Πunderskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets Œrsberetning, herunder eventuelle gruppeŒrsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                                                  

7. Fastsette medlemskontingent pΠminst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til Πfastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta f¿lgende valg:

a)     Leder og nestleder

b)    Minst 3 styremedlemmer

c)     ¯vrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)    To revisorer.

e)     Representanter til ting og m¿ter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til Œ oppnevne representantene.

f)     ValgkomitŽ med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De ¿vrige medlemmer velges samlet. Leder velges for 1 Œr, ¿vrige medlemmer i styret velges for 2 Œr slik at halvparten er pŒ valg hvert Œr. Ved skriftlig valg avgj¿res rekkef¿lgen i forhold til stemmetall.

 

¤ 16     Stemmegivning pŒ Œrsm¿tet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for Œ v¾re gyldig, v¾re truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn Žn stemme. Ingen kan m¿te eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregŒr skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal v¾re skriftlige valg, kan bare foreslŒtte kandidater f¿res opp pŒ stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslŒtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)       NŒr et valg foregŒr enkeltvis og ingen kandidat oppnŒr mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnŒdd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj¿res valget ved loddtrekning.

 

(4)       NŒr det ved valg skal velges flere ved en avstemning, mŒ alle, for Œ anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnŒdd dette i f¿rste omgang, anses de valgt som har fŒtt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas sŒ omvalg mellom de ¿vrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fŒtt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj¿res valget ved loddtrekning.

 

¤ 17     Ekstraordin¾rt Œrsm¿te

 

(1)       Ekstraordin¾rt Œrsm¿te i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

a) Vedtak av Œrsm¿tet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller Œrsm¿te/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)       Ekstraordin¾rt Œrsm¿te innkalles direkte til medlemmene eventuelt pŒ annen forsvarlig mŒte, herunder ved kunngj¿ring i pressen, eventuelt pŒ idrettslagets internettside. Saklisten og andre n¿dvendige dokumenter skal enten f¿lge vedlagt innkallingen eller v¾re gjort tilgjengelig pŒ idrettslagets internettside eller annen forsvarlig mŒte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgŒ av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig pŒ annen mŒte, og dokumentene skal v¾re gjort tilgjengelige pŒ innkallingstidspunktet.

 

(3)       Ekstraordin¾rt Œrsm¿te er vedtaksf¿rt dersom det m¿ter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordin¾re Œrsm¿tet ikke er vedtaksf¿rt, kan det innkalles til Œrsm¿te pŒ nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)       Ekstraordin¾rt Œrsm¿te i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordin¾re Œrsm¿tet.

 

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgj¿r det ekstraordin¾re Œrsm¿tet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordin¾re Œrsm¿tet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

¤ 18     Idrettslagets styre

 

(1)       Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets h¿yeste myndighet mellom Œrsm¿tene. Styret bestŒr av: Leder, nestleder og minst 3 styremedlemmer (arbeidsutvalget), samt leder i hver av de grupper laget har opprettet.

 

(2)       Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette Œrsm¿tets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         PŒse at idrettslagets midler brukes og forvaltes pŒ en forsiktig mŒte i samsvar med de vedtak som er fattet pŒ Œrsm¿tet eller i overordnet organisasjonsledd, og s¿rge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig ¿konomistyring.

c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)         Representere idrettslaget utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

f)          Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

 

 

(3)       Styret skal avholde m¿ter nŒr lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

¤ 19     Grupper og komiteer

 

(1)       Valgkomiteen velges pŒ Œrsm¿tet pŒ fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling pŒ kandidater til alle ¿vrige tillitsverv som skal velges pŒ Œrsm¿tet. Medlem av valgkomitŽ som selv blir kandidat til verv, plikter Œ tre ut av valgkomiteen.

 

(2)       Idrettslagets Œrsm¿te kan beslutte Œ opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med Œrlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. ¤ 15 pkt. 9.

 

(3)       Dersom lagets Œrsm¿te ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt Œ opprette grupper med gruppestyrer, gjelder f¿lgende:

a)     Hver gruppe skal ha et gruppestyre pŒ minst tre medlemmer. Gruppestyret velges pŒ Œrsm¿tet. Gruppen foreslŒr kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan Œrsm¿tet gi hovedstyret fullmakt til Œ oppnevne gruppestyrer etter forslag pŒ kandidater fra gruppen.

b)    Gruppen avholder et Œrlig m¿te f¿r Œrsm¿tet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det Œrlige m¿tet. M¿tet innkalles av gruppestyret med minst Žn ukes frist.

c)     Det Œrlige m¿tet skal:

i.      Behandle regnskap.

ii.     Behandle gruppens Œrsberetning.

iii.   Fastsette budsjett.

iv.   Fastsette eventuell Œrlig treningsavgift, jf.¤ 15 nr. 7.

v.     Fremme innspill til Œrsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d)    Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av Œrsm¿tet.

e)     Grupper kan ikke inngŒ avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. ¤ 18.

 

 

 

V. ¯VRIGE BESTEMMELSER

 

¤ 20 Alminnelige disiplin¾rforf¿yninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplin¾rforf¿yninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

¤ 21     Lovendring

 

(1)       Lovendring kan bare foretas pŒ ordin¾rt eller ekstraordin¾rt Œrsm¿te i idrettslaget etter Œ ha v¾rt oppf¿rt pŒ saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)       Lovendringer som f¿lge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft f¿r de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pŒlegge n¿dvendig endring for Œ unngŒ motstrid med NIFs regelverk.

 

(4)       Endringer i ¤¤ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene f¿lger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

¤ 22     Oppl¿sning. Sammenslutning. Annet opph¿r

 

(1)       Forslag om oppl¿sning av idrettslaget mŒ f¿rst behandles pŒ ordin¾rt Œrsm¿te. Blir oppl¿sning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordin¾rt Œrsm¿te tre mŒneder senere. For at oppl¿sning skal skje mŒ vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppl¿sning av laget. Vedtak om sammenslutning og n¿dvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. ¤ 21.

                                                                                

(3)       Ved oppl¿sning eller annet opph¿r av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formŒl godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppl¿ses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager f¿r idrettslaget holder sitt ordin¾re Œrsm¿te for behandling av saken.